دعوت به همکاری

فرم درخواست همکاری

مفتخریم از طریق تکمیل فرم زیر درخواست همکاری شما را با شرکت نازسرام میبد داشته باشیم

پر کردن موارد ستاره دار الزامی است

مشخصات فردی

اطلاعات فرزندان

اطلاعات تماس

مشخصات افرادی که بتوان در مواقع ضروری با آنان تماس حاصل کرد

اطلاعات تحصیلی

در صورتی که در حال حاضر مشغول به تحصیل هستید تعداد ماه ها و واحدهای باقیمانده از تحصیلتان را بنویسید

میزان آشنایی با زبان های خارجی

دوره های آموزشی و تخصصی تکمیلی

سوابق کاری از آخر به قبل

اطلاعات تکمیلی

مشخصات یک نفر که ترجیحا از خویشاوندانتان نباشد را به عنوان معرف بطور کامل وارد کنید

در صورتیکه از کارکنان شرکت کسی را می شناسید،مشخصات آن را وارد نمائید

پیوست ها

نکات مهم

تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت نازسرام میبد در جهت بکارگیری شما ایجاد نخواهد کرد.

{links}