درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی

مشخصات متقاضی

آدرس محل سکونت

مشخصات فروشگاه / شرکت

آدرس محل فروشگاه/دفتر شرکت

آیا تا کنون با شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک به صورت مستقیم همکاری داشته اید؟ بله خیر

مشخصات انبار

آیا انبار هم در اختیار دارید؟ بله خیر

آدرس محل انبار

اطلاعات بیشتر