قم یزد گیلان خوزستان کرمانشاه ایلام خراسان رضوی گلستان آذربایجان شرقی بوشهر کرمان همدان مرکزی لرستان قزوین سیستان و بلوچستان کهکلویه و بویر احمد خراسان شمالی هرمزگان چهار محال بختیاری زنجان خراسان جنوبی کردستان فارس اصفهان سمنان آذربایجان غربی اردبیل مازندران تهران البرز پاکستان افغانستان ترکمنستان ازبکستان تاجیکستان قرقیزستان قفقازستان عراق ترکیه ارمنستان گرجستان آذربایجان

تهران

آقای اكبریه (شركت پارسا سروش ماندگار)
آدرس:تهران
شماره تماس:09121066861
09123507550

یزد

بازرگانی ایران زمین (آقای مازار)
استان یزد (بجز میبد و اردكان)
تلفن: 09133535410

اصفهان

آقای آقایی
 آدرس : استان اصفهان
03136605266

آذربایجان شرقی

آقای رجایی
آدرس : استان آذربایجان شرقی
شماره تماس:09143162603

آذربایجان غربی

آقای مهدی هدایتی
آدرس:استان آذربایجان غربی
03536292222

فارس

آقای سعادت
آدرس: شهر شیراز
09177380619
آقای توانگر
آدرس: شهر مرودشت
09177291980

البرز

آقای اكبریه (شركت پارسا سروش ماندگار)
آدرس: تهران
تلفن: 09121066861
09123507550

خوزستان

خانم فریبا حمیدنژاد
آدرس: خوزستان
تلفن: 09391532140

خراسان جنوبی

آقای ترك
آدرس:مشهد
تلفن: 05135593839

خراسان رضوی

آقای ترک
آدرس: استان خراسان
تلفن: 05135593839

خراسان شمالی

آقای ترك
آدرس:مشهد
تلفن:05135593839

زنجان

آقای وهابی
آدرس:
تلفن: 09131510237

سمنان

آقای داوود زارعی
آدرس : استان سمنان
03532326056

سیستان

آقای محمدزارعشاهی
آدرس :استان سیستان و بلوچستان
03532342535

قزوین

آقای حسین زارعشاهی
آدرس: استان قزوین
03532346305

قم

آقای سعیدنژاد (شركت آوندسرام گستر پارس)
آدرس : استان قم
تلفن: 09122212279
035-38411002-6

گلستان

آقای اسلانی
آدرس : شهرستان علی آباد
آقای هدایتی
آدرس : استان گلستان
03536292222

لرستان

آقای خادمی
آدرس: لرستان
تلفن:03532359355

مازندران

آقای حسین زاده
آدرس:استان مازندران
01133349893

مرکزی

آقای طهماسبی
آدرس : استان مرکزی
دفتر میبد:03532309250

هرمزگان

آقای ملك زاده
استان هرمزگان
تلفن: 09129410917
آقای سالاری
استان هرمزگان
تلفن: 09173588486

همدان

آقای هاشمی
آدرس: استان همدان
08132647229

کردستان

آقای محمدی
شهرستان قروه
تلفن: 09188713384

کرمان

آقای جلال زاده
آدرس :استان کرمان
03432111362
آقای محمدعلی فرزانه
آدرس: شهرستانهای استان كرمان
تلفن: 09134557911

کرمانشاه

آقای هادی خانی
آدرس:كرمانشاه
تلفن:09181320126
08338252307

کشور عراق

آقای داوودی
نمایندگی جنوب كشور عراق
آقای عزیزی
نمایندگی شمال كشور عراق

کشور ازبکستان

کشور آذربایجان

آقای كاواد
نمایندگی کشور آذربایجان

کشور تاجیکستان

گیلان

آقای توحیدی
آدرس: استان گیلان
01333602530
fax :01333669689

زاهدان

بوشهر

آقای محمد زارعشاهی
آدرس :استان بوشهر
03532346871

چهار محال و بختیاری

آقای موسویان
شهرستان فرخ شهر
تلفن: 09133287108
آقای شمسی پور
استان چهارمحال و بختیاری
تلفن: 9131819313
9133839172
آقای جهانی
شهرستان خان میرزا
تلفن: 09132875097

کیش

کشور پاکستان

آقای كارگر
كشور پاكستان
09132568500

کشور ترکمنستان

کشور گرجستان

آقای آردیان
نمایندگی کشور گرجستان
09131590753

کشور قرقیزستان

کشور افغانستان

آقای نصیرانی
نمایندگی كشور افغانستان (میل78)
09131537004
آقای فرید گوهری
نمایندگی كشور افغانستان(دوغارون)

کهکیلویه

آقای فرخیانی
آدرس : یاسوج
09171451475

کشور ارمنستان

آقای اقبال
نمایندگی کشور ارمنستان

اردبیل

آقای پورحسینی
آدرس دفتر:یزد
شماره تماس:03538277110

ایلام

آقای خادمی
تلفن: 03532359355
ردیف نماینده محل اطلاعات
1آقای اكبریه (شركت پارسا سروش ماندگار)تهرانآدرس:تهران
شماره تماس:09121066861
09123507550
2بازرگانی ایران زمین (آقای مازار)یزداستان یزد (بجز میبد و اردكان)
تلفن: 09133535410
3آقای آقاییاصفهان آدرس : استان اصفهان
03136605266
4آقای رجاییآذربایجان شرقیآدرس : استان آذربایجان شرقی
شماره تماس:09143162603
5آقای مهدی هدایتیآذربایجان غربیآدرس:استان آذربایجان غربی
03536292222
6آقای سعادتفارسآدرس: شهر شیراز
09177380619
6آقای توانگرفارسآدرس: شهر مرودشت
09177291980
7آقای اكبریه (شركت پارسا سروش ماندگار)البرزآدرس: تهران
تلفن: 09121066861
09123507550
8خانم فریبا حمیدنژادخوزستانآدرس: خوزستان
تلفن: 09391532140
9آقای تركخراسان جنوبیآدرس:مشهد
تلفن: 05135593839
10آقای ترکخراسان رضویآدرس: استان خراسان
تلفن: 05135593839
11آقای تركخراسان شمالیآدرس:مشهد
تلفن:05135593839
12آقای وهابیزنجانآدرس:
تلفن: 09131510237
13آقای داوود زارعیسمنانآدرس : استان سمنان
03532326056
14آقای محمدزارعشاهیسیستانآدرس :استان سیستان و بلوچستان
03532342535
15آقای حسین زارعشاهیقزوینآدرس: استان قزوین
03532346305
16آقای سعیدنژاد (شركت آوندسرام گستر پارس)قمآدرس : استان قم
تلفن: 09122212279
035-38411002-6
17آقای اسلانیگلستانآدرس : شهرستان علی آباد
17آقای هدایتیگلستانآدرس : استان گلستان
03536292222
18آقای خادمیلرستانآدرس: لرستان
تلفن:03532359355
19آقای حسین زادهمازندرانآدرس:استان مازندران
01133349893
20آقای طهماسبیمرکزیآدرس : استان مرکزی
دفتر میبد:03532309250
21آقای ملك زادههرمزگاناستان هرمزگان
تلفن: 09129410917
21آقای سالاریهرمزگاناستان هرمزگان
تلفن: 09173588486
22آقای هاشمیهمدانآدرس: استان همدان
08132647229
23آقای محمدیکردستانشهرستان قروه
تلفن: 09188713384
24آقای جلال زادهکرمانآدرس :استان کرمان
03432111362
24آقای محمدعلی فرزانهکرمانآدرس: شهرستانهای استان كرمان
تلفن: 09134557911
25آقای هادی خانیکرمانشاهآدرس:كرمانشاه
تلفن:09181320126
08338252307
26آقای داوودیکشور عراقنمایندگی جنوب كشور عراق
26آقای عزیزیکشور عراقنمایندگی شمال كشور عراق
28آقای كاوادکشور آذربایجاننمایندگی کشور آذربایجان
30آقای توحیدیگیلانآدرس: استان گیلان
01333602530
fax :01333669689
32آقای محمد زارعشاهیبوشهرآدرس :استان بوشهر
03532346871
33آقای موسویانچهار محال و بختیاریشهرستان فرخ شهر
تلفن: 09133287108
33آقای شمسی پورچهار محال و بختیاریاستان چهارمحال و بختیاری
تلفن: 9131819313
9133839172
33آقای جهانیچهار محال و بختیاریشهرستان خان میرزا
تلفن: 09132875097
35آقای كارگرکشور پاکستانكشور پاكستان
09132568500
37آقای آردیانکشور گرجستاننمایندگی کشور گرجستان
09131590753
39آقای نصیرانیکشور افغانستاننمایندگی كشور افغانستان (میل78)
09131537004
39آقای فرید گوهریکشور افغانستاننمایندگی كشور افغانستان(دوغارون)
40آقای فرخیانیکهکیلویهآدرس : یاسوج
09171451475
41آقای اقبالکشور ارمنستاننمایندگی کشور ارمنستان
42آقای پورحسینیاردبیلآدرس دفتر:یزد
شماره تماس:03538277110
43آقای خادمیایلامتلفن: 03532359355